Algemene voorwaarden

Je bent al een gebruiker in Appreo en kunt via de mobiele app inloggen. Gebruik één van onderstaande knoppen om de app te downloaden op jouw toestel!

Download voor Android Download voor iOs

Je bent al een gebruiker in Appreo, klik hier om met dit account in te loggen in Appreo.

Klik hier om toch een nieuwe omgeving aan te maken.

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

VAN

de besloten vennootschap w3worx B.V.

Patroonstraat 1 3861 RN Nijkerk

inschrijving kamer van koophandel nr. 64389022

APRIL 2018

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID 

1.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen door w3worx B.V., hierna te noemen w3worx B.V., aan derden gedaan, op alle door w3worx B.V. in opdracht van derden verrichte werkzaamheden, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord door w3worx B.V. met derden aangegaan. Appreo is een handelsnaam van w3worx b.v. waaroor onderstaande voorwaarden van toepassing zijn.

1.2

Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.

1.3

Indien de wederpartij inkoopvoorwaarden voert zijn deze voor w3worx B.V. niet bindend voor zover deze afwijken van deze leveringsvoorwaarden.

1.4

Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door w3worx B.V. te eniger tijd toegepast/toegestaan ten voordele van wederpartij, geven laatstgenoemde nimmer het recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor hem/haar vaststaand voor zich op te eisen.

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

2.1

Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Zij zijn naar beste weten door w3worx B.V. gedaan en gebaseerd op eventueel bij aanvraag verstrekte gegevens.

2.2

De door w3worx B.V. in afbeeldingen, websites, catalogi, folders, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent afmetingen, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish, programmataal of resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt.

w3worx B.V. is aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze gegevens dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

ARTIKEL 3: OPDRACHTEN/OVEREENKOMSTEN

 

3.1

Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met w3worx B.V., onverschillig of deze daarbij op zich neemt werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materiaal of ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, een en ander in de ruimste zin.

 

3.2

Alle met w3worx B.V. gesloten overeenkomsten worden eerst bindend na schriftelijke bevestiging door w3worx B.V., dan wel doordat w3worx B.V. met de uitvoering van de opdracht is aangevangen. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeenkomsten binden w3worx B.V. eerst, nadat en voor zover deze door w3worx B.V. zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd. Wederpartij wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met w3worx B.V. gesloten overeenkomsten te hebben geaccepteerd, indien wederpartij niet binnen 8 dagen, nadat hij van de wijziging/aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben, schriftelijk tegen deze wijziging(en) en/of aanvulling(en) heeft geprotesteerd. Wederpartij wordt geacht kennis te hebben van bedoelde wijziging/aanvulling op het moment dat w3worx B.V. met de werkzaamheden waarop de wijziging/aanvulling betrekking heeft is aangevangen.

Alleen de directie en eventueel hij/zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd, kan en mag namens w3worx B.V. overeenkomsten sluiten.

3.3

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen, heeft w3worx B.V. te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde overigens dat w3worx B.V. hen, desnoods achteraf, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat deze machtiging enigerlei verplichtingen jegens w3worx B.V. zou kunnen doen ontstaan.

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID

 

4.1

w3worx B.V. is, behoudens het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden, niet aansprakelijk voor enige schade die, hetzij direct en/of indirect het gevolg is van het niet beantwoorden van de geleverde zaken, met inbegrip van meerwerk, aan de overeenkomst, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld is te wijten. Derhalve aanvaardt w3worx B.V. dit ook niet bij grove calamiteiten, zoals bij brand, waterschade en onheil van buitenaf bijvoorbeeld, oorlogen, aardbevingen, het hacken door derden, down time en vormen van digitale vervuiling veroorzaakt door derden.

 

4.2

w3worx B.V. aanvaardt voor eventuele onjuistheden in en van door wederpartij verstrekte gegevens in de ruimste zin des woords, geen enkele aansprakelijkheid; niet in directe- noch indirecte zin.

4.3

w3worx B.V. kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden door wederpartij en of door derden via wederpartij voor geleden, te lijden schade en of verlies van digitale informatie tijdens verzending/transport, op informatie dragende onderdelen en/of apparatuur van de door wederpartij gebruikte/gehuurde/gekochte software, ter reparatie aangeboden hardware en of schade als gevolg van geïnfecteerde digitaal verzonden en/of op andere wijze verstrekte informatie. Wanneer er sprake is van een door wederpartij aan w3worx B.V. overgedragen back-up service streeft zij naar een zo groot mogelijke zorgvuldigheid in het beheer daar van. Dit om de kans op schade en of verlies van digitale informatie op informatie dragende onderdelen en/of apparatuur bij calamiteiten te minimaliseren

4.4

Indien w3worx B.V. wegens enige andere reden ter zake van de overeenkomst schadeplichtig mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) ter zake van de betreffende goederen en/of diensten, zulks met een maximum van EURO 500,00 (zegge; vijfhonderd euro).

 

4.5

w3worx B.V. kan geen garantie geven omtrent de permanente of beveiligde toegang tot haar diensten. Daarom sluit zij, voor zover wettelijk toegestaan, alle impliciete garanties en algemene voorwaarden van wederpartij uit. w3worx B.V. kan door wederpartij daarvoor dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden niet in directe- noch indirecte zin. Dit geldt evenzo ten aanzien van de in door wederpartij gebruikte disclaimers en andere documenten.

4.6

Een beroep op deze voorwaarden schort de betalingsverplichting van de wederpartij jegens w3worx B.V. niet op.

ARTIKEL 5: LEVERTIJD EN PLAATS VAN LEVERING

 

5.1

De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde levertermijnen worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn voor w3worx B.V. niet bindend.

5.2

Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft wederpartij nooit het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere, al dan niet met deze overeenkomst samenhangende, overeenkomst mocht voortvloeien.

5.3

Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van w3worx B.V., zal w3worx B.V. in nader overleg treden met wederpartij.

 

5.4

Levering geschiedt af het bedrijf van w3worx B.V. of een andere door w3worx B.V. te bepalen plaats.

5.5

Wanneer door w3worx B.V., verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan de wederpartij te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende drie weken ter beschikking van wederpartij. Goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening van wederpartij. Na genoemde periode zal het totaalbedrag dat bij afname of nakoming verschuldigd zou zijn, vermeerderd met de kosten en rente, van wederpartij gevorderd kunnen worden, ook zonder levering van bedoelde goederen of diensten. De betaling wordt dan geacht te zijn verricht als schadevergoeding aan w3worx B.V..

5.6

Indien de wederpartij niet of niet tijdig voldoet aan enige uit deze of uit een andere, met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting, is w3worx B.V. gerechtigd, na de wederpartij schriftelijk in gebreke te hebben gesteld -zonder rechterlijke tussenkomst- de uitvoering op te schorten, zonder dat w3worx B.V. tot enige schadevergoeding is gehouden.

ARTIKEL 6: TRANSPORT EN TRANSPORTRISICO

6.1

De keuze van het transportmiddel is aan w3worx B.V..

6.2

Het transport van de bij w3worx B.V. bestelde goederen geschiedt voor rekening van de wederpartij.

6.3

Alle bij w3worx B.V. bestelde goederen, met inbegrip van digitale informatie, reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de wederpartij. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade tijdens het vervoer geleden.

6.4

De goederen worden uitsluitend parterre afgeleverd. Indien goederen anders dan parterre dienen te worden bezorgd, zijn de hieraan verbonden extra kosten en risico’s geheel voor rekening van wederpartij.

Indien wederpartij ten tijde van de aflevering niet aanwezig is, dan wel niet in staat blijkt te zijn om de goederen in ontvangst te nemen, of anderszins in gebreke blijft de goederen in ontvangst te nemen, dan heeft w3worx B.V. het recht om de aflevering om te zetten in een afhaalplicht van wederpartij aan het door de vervoerder opgegeven adres, nadat deze middels achterlating van een schriftelijke mededeling wederpartij daarvan in kennis heeft gesteld.

 

6.5

Bij aankomst/ in ontvangstneming der goederen dient de wederpartij zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materiaal is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder te treffen. Door ondertekening van het ontvangstbewijs, verstrekt door of namens w3worx B.V., verklaart wederpartij de goederen in goede staat te hebben ontvangen.

ARTIKEL 7: PRIJZEN EN KOSTEN

 

7.1

Voor iedere opdracht stelt w3worx B.V. afzonderlijk een prijs of een tarief vast. Deze prijs of dit tarief is uitsluitend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door w3worx B.V. te leveren prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfactoren, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc.. Ingeval van verhoging van een van deze factoren is w3worx B.V.gerechtigd de aangeboden (verkoop)prijs dienovereenkomstig te wijzigen.

7.2

Onder de prijs of het tarief vallen dus niet de heffingen van overheids- of andere instanties, met inbegrip van boetes, verzekeringspremies etc..

7.3

w3worx B.V. is gerechtigd vooraf aanbetalingen c.q. depot of zekerheid (in de vorm van een bankgarantie) te eisen.

7.4

w3worx B.V. behoudt zich het recht voor verzendkosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 8: BETALINGSCONDITIES

8.1

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van de door w3worx B.V. toegezonden facturen te geschieden binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie.

8.2

Alle betalingen dienen, zonder aftrek of schuldvergelijking, te geschieden ten kantore van w3worx B.V. of op een door w3worx B.V. aan te wijzen bank- of girorekening.

8.3

Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen w3worx B.V. en wederpartij. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze kortingen eenmalig. Bij volgende transacties kan op voorgaande kortingen geen beroep worden gedaan.

ARTIKEL 9: RECLAMES

 

9.1

Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, als op verleende diensten en op factuurbedragen, dienen binnen acht dagen na ontvangst van de producten of diensten of van de betreffende facturen, schriftelijk en aangetekend bij w3worx B.V. te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame van de wederpartij vervalt ten aanzien van door of namens deze bewerkte goederen.

9.2

Reclames ten aanzien van de bedingen in deze voorwaarden als ondermeer bedoeld in artikel 6:233 sub a van het Burgerlijk Wetboek (nietigheid ten aanzien van een of meerdere bedingen op grond van het onredelijk bezwarend zijn) dienen eveneens binnen acht dagen na kennisneming van deze voorwaarden of het tijdstip waarop daarvan redelijkerwijs kennisgenomen had kunnen worden, schriftelijk en aangetekend bij w3worx B.V. te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame vervalt op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen. Wederpartij doet afstand van het zich nadien beroepen op het onredelijk bezwarend zijn van een of meer bedingen in deze voorwaarden, voor zover de eventueel als onredelijk bezwarend gevoelde bedingen niet door de wetgever dwingend zijn voorgeschreven.

 

9.3

Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het bovengestelde, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt wederpartij geacht het geleverde en/of verrichte te hebben goedgekeurd. Wanneer w3worx B.V. van oordeel is dat een gerechtvaardigde klacht is ingediend, heeft zij het recht, de klacht van ingediende reclame te verhelpen, het geleverde product aan te passen, een in onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloosstelling uit te keren aan wederpartij, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de wederpartij om aan w3worx B.V. het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren, voor zover de aard van het door w3worx B.V. geleverde, dat in zich draagt; een en ander ter keuze van w3worx B.V..

9.4

w3worx B.V. is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken wederpartij op het ogenblik van indiening van zijn reclames aan al zijn bestaande verplichtingen jegens w3worx B.V., uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende en waaruit dan ook bestaande, integraal heeft voldaan.

9.5

Retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn, zullen door w3worx B.V. worden geweigerd. Alle retourzendingen van wederpartij geschieden voor hun rekening en risico.

ARTIKEL 10: ANNULERING/ONTBINDING EN OPSCHORTING

10.1

w3worx B.V. heeft het recht, indien de wederpartij in enig opzicht in gebreke is of blijft aan zijn verplichtingen met betrekking tot eerder door w3worx B.V. uitgevoerde leveringen, verrichte werkzaamheden, of uit andere hoofde, te voldoen, als ook indien wederpartij handelt op gespannen voet met de goede zeden – zulks naar inzicht van w3worx B.V.-, haar verplichtingen jegens wederpartij op te schorten, dan wel de daaraan ten grondslag liggende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren/ontbinden. Een en ander zonder door wederpartij op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld te kunnen worden en onverminderd de w3worx B.V. toekomende rechten.

w3worx B.V. heeft dit recht ook, indien er bij wederpartij sprake is van een Faillissement, surseance van betaling, toetreding tot de WSNP, andere vormen van schuldbegeleiding, liquidatie van bedrijfsvorm/ zakelijke activiteiten dan wel een, naar de maatstaven van w3worx B.V., dreiging van deze omstandigheden. Alle vorderingen van w3worx B.V. op wederpartij zijn alsdan voor haar terstond opeisbaar.

10.2

Indien wederpartij de door hem met w3worx B.V. gesloten overeenkomst(en) wenst te ontbinden/annuleren, dan is w3worx B.V. eveneens gerechtigd naleving van de gesloten overeenkomst(en) te vorderen, dan wel is wederpartij, zulks naar keuze van w3worx B.V., annuleringskosten verschuldigd van minimaal 30% van de verkoopwaarde.

10.3

w3worx B.V. heeft het recht de tussen haar en de wederpartij gesloten overeenkomsten geheel of gedeeltelijk en al dan niet ter meerdere zekerheid in eigendom over te dragen aan derden. Voorwaarde is wel dat de verkrijger van de door w3worx B.V. met wederpartij gesloten overeenkomst de daaruit voortvloeiende rechten en plichten jegens wederpartij accepteert en respecteert.

10.4

In de hiervoor bij a t/m c genoemde omstandigheden van wederpartij, waarbij het tot beëindiging van de met w3worx B.V. gesloten overeenkomst(en) is gekomen en deze na goedkeuring van w3worx B.V. weer door haar gereactiveerd wordt heeft w3worx B.V. het recht om daarvoor kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 11: VERGOEDING BIJ TE LATE- OF NIET-BETALING

 

11.1

Indien de betaling van de door w3worx B.V. toegezonden facturen niet heeft plaatsgevonden binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft w3worx B.V., zonder nadere ingebrekestelling, het recht de wederpartij over het gehele door hem verschuldigde bedrag, van de vervaldag af, een rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijk achterstallige rente met een minimum van 1% per maand of een gedeelte daarvan, onverminderd de aan w3worx B.V. verder toekomende rechten, waaronder het recht op verhaal van alle op de invordering vallende kosten, met inbegrip van de liquideerbare gerechtelijke kosten en de buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste bij voorbaat worden gefixeerd op 15% van het in te vorderen bedrag, met een minimum van EURO 150,00 (zegge; honderd en vijftig euro)

NB: Vanaf het moment, dat door de wetgever de aan wederpartij door te belasten buitengerechtelijke incassokosten bij wet bepaald heeft, is wederpartij buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd krachtens het daarin bepaalde.

ARTIKEL 12: VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

 

12.1

Zolang een wederpartij aan w3worx B.V. geen volledige betaling van de door w3worx B.V. aan hem geleverde goederen, onderdelen, installaties en/of uitgevoerde werkzaamheden- heeft verricht, blijven deze voor rekening en risico van de wederpartij komende goederen en/of materialen, het onbetwiste eigendom van w3worx B.V..

12.2

Indien een wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte goederen en/of verrichte werkzaamheden niet nakomt, is w3worx B.V. zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de goederen of materialen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van w3worx B.V. zo nodig in of buiten rechte vergoeding te vorderen van eventueel door w3worx B.V. geleden of nog te lijden schade, waaronder begrepen: geleden verlies, gederfde winst, interest, transportkosten etc..

 

12.3

w3worx B.V. behoudt zich het recht voor om goederen, gereedschappen, materialen, auto’s, gelden, waardepapieren, (financiële) bescheiden etc., die zij van wederpartij onder welke titel dan ook, onder zich heeft, daadwerkelijk onder zich te houden, totdat wederpartij volledig aan diens financiële en andere verplichtingen jegens w3worx B.V. heeft voldaan.

12.4

Voor transacties met een wederpartij gevestigd in een land waar een verlengd eigendomsvoorbehoud geldt, heeft w3worx B.V. het recht het aldaar geldende verlengd eigendomsvoorbehoud op ieder voor haar wenselijk moment van toepassing te verklaren

ARTIKEL 13: OVERMACHT

 

13.1

Overmacht ontslaat w3worx B.V. van haar verplichtingen jegens de wederpartij. Als overmachtsfactoren worden aangemerkt: zodanige gebeurtenissen en toestanden die een duidelijk aanwijsbare en direct werkende invloed uitoefenen op het bedrijf w3worx B.V., zoals: ernstige storingen in haar productieproces, oorlog (ook buiten Nederland), oproer, epidemie, brand, verkeersstoringen, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, ongeval of ziekte van haar personeel, beperkingen van de invoer of andere beperkingen van overheidswege, etc.. w3worx B.V. is van haar verplichtingen ontslagen ongeacht of de overmacht zich heeft voorgedaan in haar eigen bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van toeleveranciers, transporteurs, grossiers, etc..

13.2

In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is w3worx B.V. gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter beoordeling van w3worx B.V.. Wederpartij zal van de ten deze door w3worx B.V. genomen beslissing schriftelijk bericht ontvangen.

ARTIKEL 14: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, ONTWERPBESCHERMING

 

14.1

De Intellectuele eigendomsrechten van alle w3worx B.V. (ten behoeve van wederpartij) vervaardigde producten, geleverde diensten etc., waaronder auteursrechten, copyright en pictoright, behoren w3worx B.V. toe. Gebruik of alternatief gebruik van deze rechten, ontwerpen en/of ideeën w3worx B.V. is ten strengste verboden, tenzij w3worx B.V. hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend en aan alle door w3worx B.V., ter zake gestelde voorwaarden volledig is voldaan.

14.2 Indien wederpartij zich niet aan het onder 14a gestelde houdt, maakt w3worx B.V. zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, aanspraak op een boete van minimaal EURO 11.500,00 (zegge; elfduizend en vijfhonderd euro) per dag of een gedeelte daarvan, dat die overtreding voortduurt.

Artikel 15: GARANTIES

 

15.1

Door w3worx B.V. wordt uitsluitend garantie verleend volgens de bepalingen van de garantieclausule daar waar die bij de producten zijn mede geleverd. In die gevallen treedt de garantie eerst in werking, nadat w3worx B.V. schriftelijk aangetekend door de wederpartij van zijn verzoek in kennis is gesteld.

15.2

Wordt er door w3worx B.V. wel garantie verleend, maar zonder dat er sprake is van een verstrekte garantie clausule, dan bedraagt de duur van de garantietermijn maximaal 6 maanden na levering van de betreffende goederen. Ook hier dient w3worx B.V. eerst schriftelijk aangetekend door wederpartij van diens verzoek in kennis gesteld te worden.

15.3

De garantie bevat herstel of vervanging van de geleverde goederen, zulks naar keuze van w3worx B.V.. Onheil van buitenaf kan nimmer leiden tot enige verplichtende garantieverlening door w3worx B.V..

15.4

De ter reparatie ingenomen goederen verblijven in alle gevallen voor risico van de wederpartij bij w3worx B.V. of bij een door w3worx B.V. hiervoor ingeschakelde derde.

ARTIKEL 16: ZICHTZENDINGEN

16.1

Uitsluitend indien w3worx B.V. dit tevoren schriftelijk aan wederpartij heeft bevestigd, kunnen de door of namens w3worx B.V. afgeleverde goederen beschouwd worden als zichtzending voor shows, tentoonstellingen, beurzen en/of voor andere door w3worx B.V. aan te geven doeleinden. Ook op zichtzendingen zijn deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

 

 

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 

17.1

Op alle aanbiedingen, opdrachten en met w3worx B.V. te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Het staat w3worx B.V. evenwel vrij zich op ieder gewenst moment te kunnen en mogen beroepen op het geldend recht van het land waar wederpartij gevestigd is en/of op het Weens koopverdrag. In het geval de rechtskeuze het recht van het land van wederpartij is zal, in afwijking van het hier onder sub b gemelde, het geschil onderworpen worden aan de absoluut bevoegde rechter in het rechtsgebied van de wederpartij. w3worx B.V. behoeft wederpartij hierover niet vooraf in kennis te stellen.

 

17.2

Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde Rechter in het Arrondissement Gelderland dan wel aan het oordeel van een andere bevoegde rechterlijke instantie, zulks evenwel ter keuze van w3worx B.V..

17.3

Indien enig artikel of subartikel van deze Algemene voorwaarden ongeldig wordt, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van andere artikelen.

SLOTBEPALING:

Deze voorwaarden zijn ten behoeve van w3worx B.V. samengesteld en gedeponeerd door De Incassokamer B.V. en onder de toepasselijkheid van haar huidige en toekomstige algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden tot stand gekomen, met in achtneming van het bepaalde in BW boek 6 afdeling 3.

Op deze algemene voorwaarden rust tevens het © copyright van “De Incassokamer B.V.”

Probeer Appreo eerst 30 dagen vrijblijvend uit

Probeer nu gratis
Appreo logo

Probeer Appreo nu gratis voor 30 dagen!

  • 100% Grip met 27 planoverzichten
  • Meer tijd over door 14 planversnellers
  • Mooie, slimme en snelle App
  • Kwaliteit digitaal onder controle
  • Sneller verlonen en hoger rendement

Probeer Appreo nu gratis voor 30 dagen!